ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

 

1. Az Adatvédelmi nyilatkozat és tájékoztató célja

 

Az Ön személyes adatainak védelme különösen fontos számunkra, ezért adatait kizárólag a jogszabályok alapján dolgozzuk fel Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat és Tájékoztató célja, hogy összefoglalja és rögzítse a weboldal kezelője által követett adatkezelési elveket és annak gyakorlatát. A felhasználó pedig az adatok elküldésével hozzájárul az adatoknak Adatvédelmi nyilatkozat és tájékoztató szerinti kezelésékez és egyúttal kijelenti, hogy azok a valóságnak megfelelnek.

 

2. Az Adatvédelmi nyilatkozat és tájékoztató hatálya

 

Az Adatvédelmi nyilatkozat és tájékoztató hatálya kiterjed a szolgáltatóval bármilyen formában kapcsolatot létesítő minden személy személyes adatainak védelmére.

 

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat és tájékoztató 2021.03.11.napján lép hatályba.

 

3. Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, illetve Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, mely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

 

A szolgáltató rendszerében rögzítésre került és tárolt adatok kezelése más, a szolgáltatóra mint adatkezelőre vonatkozó Uniós és hazai jogszabályban foglalt kötelezettségek teljesítése miatt szükséges.

 

4. Az adatkezelő

 

Az adatok kezelője a Spiritual Impex Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.: 01-09-335584, adószám: 26621324-2-43, székhely: 1191 Budapest, Hamvas utca 7-9., elektronikus kézbesítési cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., tel.: +36-70-948-3003

 

Az adatkezelő üzemelteti a www.importmegoldasok.hu címen elérhető weboldalt, amely a társaság szolgáltatásainak ismertetésére, valamint ezen szolgáltatások igénybevételének a céljából jött létre.

 

5. A kezelt adatok köre

 

A kezelt adatok: A weboldalt látogató IP címe, illetőleg azok a személyek, vállalkozások, akik a tevékenységünk után érdeklődnek meg kell adniuk a személyes adataikat.

 

Magánszemély esetében: Név, Email cím, Telefonszám

Vállalkozás esetében: Vállalkozás neve, Email Cím, Telefonszám

 

Ezekből az adatokból kizárólag azokat őrizzük meg a Cég tulajdonában lévő számítógépen, illetve az Email fiokokban, amelyekből a későbbiekben üzlet kötődik!

Megőrzés célja a későbbi együtt működéshez szükséges!

 

Tárolás módja: Jelszóval védett számítógépen Excel táblában vezetve!

 

 

 5. Az adatkezelés

 

Az adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Adatvédelmi nyilatkozat és tájékoztató rendelkezésének megfelelően kezeli.

 

A szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az adatkezelő az érintett ügyfél hozzájárulása alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel. Az adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen tájékoztatóban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával azon nem terjeszkedhet túl.  A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 

A szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy ha a szolgáltatott adatokat az adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat esetlegesen átadja vagy továbbítja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi a megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

 

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 365 nap.

 

8. A cookie-k

 

A weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a szervezet a látogató számítógépére, amelyek révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezek a cookie-k részben a Google által biztosítottak, melyek felhasználása a Google Analytics rendszerén keresztül történik. Egyes cookie-kat a szervezet maga állít elő. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk semmilyen más információt, adatot nem.

 

Alkalmazott Cookie-k:

1./ átmeneti cookie: az érintett látogatása után automatikusan törlődik. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a szervezet honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

2./ állandó cookie: állandó cookie-t is használ a szervezet a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

3./ jelszóval védett munkamenethez használt cookie.

4./ biztonsági cookie: külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics

Amennyiben az érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

 

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet letiltani a cookie-kat, hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

 

8. Adatbiztonság

 

Társaságunk gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A szervezet az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

A szolgáltató az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az adatkezelő érdekkörében eljáró személyek (adatfeldolgozók) ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.

 

Az adatkezelő az elektronikus nyilvántartást informatikai program útján üzemelteti, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

 

9. Az érintettek jogai

 

Átlátható tájékoztatás joga:

Az érintett alapvető joga a megfelelő, átlátható tájékoztatáshoz való jog, mely kötelezettségként a szolgáltató terheli. A tájékoztatást közérthető módon, ingyenesen kell megadni az érintett részére.

Amennyiben az érintett tájékoztatást kér, azt számára indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül meg kell adni.

 

Hozzáférés joga:

A hozzáférés joga alapján az adatkezelő az érintett kérésére az adatkezelés tárgyát képező adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania.

 

Az adathordozhatósághoz való jog:

Az adathordozhatósághoz való jog alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a szervezet, mint adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a szolgáltató megakadályozná.

 

Helyesbítéshez való jog:

Ezen jog alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére a szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan adatokat.

 

Elfeledtetéshez (törléshez) való jog:

Alapján az érintett, amennyiben az adatkezelésnek más jogalapja nincsen, kérheti a szervezet által kezelt személyes és különleges adatainak törlését, továbbá az adatok kezelése nyomainak eltüntetését.

 

Tiltakozás joga:

Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett írásban tiltakozhat személyes adatainak törlésére irányuló kérelme ellenére történő további adatkezelése ellen. Ebben az esetben a szolgáltatónak kell bizonyítani, hogy az érintett adatainak további kezeléséhez jogos érdeke fűződik.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog (Zároláshoz való jog):

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek közül bármelyik teljesül:

 • érintett vitatja a személyes adatok pontosságát
 • adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését
 • az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez
 • az érintett tiltakozott a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás addig tart, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos érdeke elsőbbséget élvez.

 

10. Az adatvédelmi incidens kezelése

 

Adatvédelmi incidens: Adatvédelmi incidensnek minősül a személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés.

Eljárási rend adatvédelmi incidens esetén:

Az adatvédelmi incidenskezelés mindig az adatkezelő feladata.

 • az incidens természetes személyek jogára és szabadságára vonatkozó kockázat alapján történő kategorizálása
 • az incidens 72 órán belül történő bejelentése a felügyeleti hatóság felé
 • intézkedések megtétele az incidens megszűntetésére, orvoslására
 • felelősök megállapítása
 • érintettek tájékoztatása

 

11. Jogorvoslat

 

Panasz jog:

Ha az érintett természetes személy úgy ítéli meg, hogy a rá vonatkozó személyes adatkezelés nem felel meg a jogszabályi követelményeknek panaszt nyújthat be Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz a NAIH-hoz. A NAIH döntése ellen a panaszos bírósági jogorvoslattal élhet.

 

Kártérítési igény:

Minden olyan személy, aki az Info törvényben és a Rendeletben foglaltak megsértése következtében kárt szenved, jogosult arra, hogy követelje a vagyoni és nem vagyoni kárának megtérítését az adatkezelőtől, illetve az adatfeldolgozótól.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmiféle módon nem terheli felelősség.

 

12. Egyéb rendelkezések

 

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozat és tájékoztatót az érintettek honlap felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatálybalépését követően az érintetteknek a honlap további használatához el kel fogadnia a módosításokat, a szervezet által honlapon biztosított módon.

 

Ellenkező tájékoztatás hiányában az Adatvédelmi nyilatkozat és tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a szolgáltató weboldalán található hivatkozás vezet. Az Adatvédelmi nyilatkozat és tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szervezetek, cégek adatkezeléseire, amelyek tájékoztatásából, hírleveléből, reklámleveléből a felhasználó a weboldalról értesült.

 

Az adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségekről az alábbi törvényekben tájékozódhat a felhasználó:

 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során 1998. évi VI. törvény
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (GDPR rendelet)

 

 

Budapest, 2021.03.08

 

 

                                                                       ………………………………………..

                                                                                 Spiritual Impex Kft.

                           Konyecski Imre Zoltán

ügyvezető

 


Kapcsolat

Bármilyen kérdése merült fel munkánkkal vagy szolgáltatásainkkal kapcsoltban, forduljon hozzánk bizalommal!

Merkovits Gergő

Kereskedelmi igazgató

Email: gary@importmegoldasok.hu
Tel: 06-30-164-1894

Konyecski Imre

Ügyvezető igazgató

Email: kimi@importmegoldasok.hu
Tel: 06-70-948-3003

Kíván csatolmányt feltölteni?
Igen
Nem
Húzza ide a fájlokat! Tallózás
Elküld
Kínai Import

Dolgozz velünk!

Fontos Önnek a biztos és jó megélhetés? Dolgozzon Velünk! Részletekért érdeklődjön munkatársainknál!

Kínai Import